กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
Please fill in the form
รายละเอียด
Details
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง:
Full name
อาชีพ:
Occupation
โทรศัพท์:
Occupation
E-mail Address:
กรุณาตรวจสอบอีเมล์แอดเดรสให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการจัดส่งคำตอบ
Please verify your email address carefully for your convenience in receiving our reply


คำถามเรื่อง:
Your question topic
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543
Your question should be related to the building regulations in 1979 and the excavation & soil landfill law in 2000

รายละเอียดคำถาม:
Your question details

*** ถ้ามีไฟล์แนบ หลังจากคลิกปุ่มส่งข้อมูลแล้วให้คลิกที่คำว่าแนบไฟล์
*** If you want to send any attachment, please click "attachment" after clicking "send"