เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมุก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ามิหรำ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. ๒๕๕๕
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำคอก เรื่อง กำหนดบริเวณก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๕
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th