ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เรื่อง การขุดดินและถมดิน และการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินในการขุดดินและถมดินและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
 
1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th