ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 
1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th