ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม บริเวณหนองกระตึ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุโขทัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสุโขทัย (โครงการ ๑)
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร สาย จ๑ (ช่วงที่ ๑ ถนนเอกชัย - ถนนท่าปรง)
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข ๕ เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพะเยา ๑/๒๕๕๖
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในเขตผังเมืองรวมเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา บริเวณเทศบาลเมืองพะเยาและเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนนางลาด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ [นายวิชา จิวาลัย นายพัลลภ กฤตยานวัช นายปรีชา รณรงค์]
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ [จำนวน ๔ ราย ๑. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน ฯ]
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วย การบริหารงานของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการพิจารณาค่าทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน ที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการนำที่ดินของรัฐมาใช้ การจัดที่ดินอื่นทดแทนของรัฐและการเวนคืนที่ดิน ในเขตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการตรวจสอบการดำเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
1  2  3  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th