ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดรูปที่ดินการประกาศ การเสนอข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในกรณีที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และการอนุมัติโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจัดแบ่งกลุ่มเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลือกตั้งคณะที่ปรึกษา โครงการจัดรูปที่ดินที่มาจากตัวแทนเจ้าของที่ดิน ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๐
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ตรวจการสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษาและการหาประโยชน์เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าใช้จ่ายและค่าทดแทนความเสียหายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ จำนวนผู้เชี่ยวชาญการตีราคาทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์การ ประเมินราคาทรัพย์สินในการดำเนินโครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวของสมาคม และการเลิกสมาคม ตามมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวง ว่าด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญและการจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวง กำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุด ที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุ้มครองผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 Land Readjustment Act B.E. 2547
 พระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๔๗
 
1  2  3  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th