กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
 คู่มือปฏิบัติงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๓๔
 รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2551
 ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2550
 รวมข้อหารือ ปี 2548- 2549 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2546-2547
 รวบรวมข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2545-2546
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ.๒๕๕๓)  
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๕๓)
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๗)  
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๑ (พ.ศ.๒๕๔๖)
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ.๒๕๔๔)  
 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ.๒๕๓๖)
 
1  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th