คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาทวี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th