คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติตำบลหนองบุนนาก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาน เรื่อง การขุดดินและถมดิน และการควบคุมการบรรทุก การเคลื่อนย้าย และการขนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแฮด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พุทธศักราช ๒๕๔๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th