คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง - รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรี บริเวณเทศบาลตำบลหัวกุญแจและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th