คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. ๒๕๔๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคังผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย้ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 มิ.ย.60
e-mail : webmaster@dpt.go.th