คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพังงา พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก - โรงช้าง - มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๔๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 มิ.ย.60
e-mail : webmaster@dpt.go.th