คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพังงา พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก - โรงช้าง - มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๔๕
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)
 กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th