คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎกระทรวงกำหนดกการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๙)
 กฎกระทรวงกำหนดกการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๘)
 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ ๗๒ จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 มิ.ย.60
e-mail : webmaster@dpt.go.th