คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครนายก พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองตาก)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองตราด)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองตรัง)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท - ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์)
 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th