ห้องสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง

 
ห้องสมุดวิชาการกรมโยธาธิการและผังเมือง  ตั้งอยู่ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ให้บริการค้นคว้าหนังสือความรู้เกี่ยวกับการผังเมือง และหนังสืออื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  และบุคคลทั่วไป ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2299- 4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Counter
( เริ่มนับวันที่ 1 ต.ค. 47 )