::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: อาคารขนาดใหญ่ ต้องมีที่ว่างโดยรอบกี่เมตรค่ะ  (อ่าน 22159 ครั้ง)
นิ้ง

อาคารขนาดใหญ่ ต้องมีที่ว่างโดยรอบกี่เมตรค่ะ
« เมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:34:34 »

ขอสอบถามค่ะ
อาคารขนาดใหญ่ ต้องมีที่ว่างโดยรอบกี่เมตรค่ะ สร้างที่ กทม.
กกท.

Re: อาคารขนาดใหญ่ ต้องมีที่ว่างโดยรอบกี่เมตรค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2555 , 10:37:25 »

1.ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ1 ได้กำหนดนิยามของอาคารขนาดใหญ่ไว้ดังนี้

"อาคารขนาดใหญ่" หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ส่วนที่ว่างรอบอาคารนั้นให้พิจารณาตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 50 ดังต่อไปนี้

" ข้อ 50. ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อย กว่า 3 เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย "

2.กรณีเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ กำหนดนิยามของอาคารขนาดใหญ่พิเศษไว้ดังนี้

"อาคารขนาดใหญ่พิเศษ" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคาร หรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ส่วนที่ว่างรอบอาคารและลักษณกายภาพของอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้พิจารณารายละเอียดตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ


  ขึ้นบน
  ตอบ