::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแบบมาตรฐานการก่อสร้างอาคารต่างๆค่ะ  (อ่าน 289 ครั้ง)
นางวารุณี โมนะ

ขอแบบมาตรฐานการก่อสร้างอาคารต่างๆค่ะ
« เมื่อ: 23 มีนาคม 2564 , 15:21:02 »

๑. อาคารที่ว่าการอำเภอ ความสูง ๒ ชั้น ใช้แบบเลขที่ AR ๖๓๑๒๘ ออกแบบโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ๑,๓๙๖ ตารางเมตร งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวน ๒๖,๙๘๐,๐๐๐ บาท
๒. อาคารหอประชุมอำเภอ ใช้แบบเลขที่ ๑oo/๒๗ ออกแบบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวน ๗,๓๕๓,๘๐๐ บาท
๓. บ้านพักปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ใช้แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข ๖ เลขที่ ม.บ.๔๖๒๑๒๔ ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ปร.๔, ปร.๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวน ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท
๔. อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) ใช้แบบก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) ของที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔ ชั้น วงเงิน ๑๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕ บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ตามเลขที่แบบ S ๕๕o๓๔, AO๑-A๑๒, SN-0๑ ถึง SN-๙, E ๕๕o๕๖ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท
๖. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๖ ใช้แบบเลขที่ S ๕๔๐๙๖, ม ๕๔๑๖๐๔-ม ๕๔๑๖๑๕, SN ๕๔๑๐๔, E ๕๔๑๒๖ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท
๗. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ ตามแบบเลขที่ S ๕๔๑๑๙, ม ๕๔๑๖๑๖-ม ๕๔๑๖๒๗, SN ๕๔๑๐๓, E ๕๔๑๑๓ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวน ๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท
  ขึ้นบน
  ตอบ