ลำดับที่
แบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย
1
แบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย : : Type A [ ข้อมูลเพื่อการ download ]
2
แบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย : : Type B [ ข้อมูลเพื่อการ download ]
3
แบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย : : Type C [ ข้อมูลเพื่อการ download ]
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็ปไซท์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุดด้วย IE 5 ขึ้นไป ที่ความละเอียด 800 x 600 และ 1,024 x 768