คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 27
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 14.05 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เพื่อน

17 มกราคม 2565

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 14.05 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ถึงวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ นักวิชาการ ผู้ประกอบการชายหาดชะอำ และประชาชนในพื้นที่ร่วมสนทนาในรายการ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 23
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.51 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางเปรมจิตร สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

17 มกราคม 2565

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.51 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางเปรมจิตร สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรม ร่วมพิธีบวงสรวงในการบูรณปฎิสังขรณ์พระพุทธรูป โบราณสถาน และภูมิทัศน์วัดเชิงเลน โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Image Icon visited booking 27
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกร

17 มกราคม 2565

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องวอร์รูม ทางเชื่อม ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยท่านรองอธิบดีได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สำหรับการประชุมดังกล่าวได้ถ่ายทอดมาจากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศโท โชคดี สมจิตต์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม

Image Icon visited booking 65
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีรับบัตรอวยพรปี

13 มกราคม 2565

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีรับบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมอบหมายผู้แทนพระองค์เชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 มอบให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon visited booking 6
ชี้แจงประเด็นข่าว : ถนน คสล.เหล็กทิพย์

19 มกราคม 2565

โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายห้าแยก - น้ำตกไอร์ตือดอ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Image Icon visited booking 57
ชี้แจงประเด็นข่าว เรื่อง ข้อสงสัยถนนในโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ถึงความโปร่งใสและคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ

08 มกราคม 2565

ข้อสงสัยถนนในโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ถึงความโปร่งใสและคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ

Image Icon visited booking 16
ชี้แจงประเด็นข่าว เรื่อง ถนนคสล.ชํารุดเสียหายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

06 มกราคม 2565

ชี้แจงประเด็นข่าว เรื่อง ถนนคสล.ชํารุดเสียหายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Image Icon visited booking 6
วารสารวิชาการ ”Unisearch Journal”

13 มกราคม 2565

ลิงค์เว็บไซต์ และ QR Code วารสารวิชาการ ”Unisearch Journal”

Image Icon visited booking 14
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

17 มกราคม 2565

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ ”งดรับ งดให้ ”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Image Icon visited booking 6
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

29 ธันวาคม 2564

บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้บังคับใช้ผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 37
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

07 ธันวาคม 2564

จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส จำนวน 18 รายการ

Image Icon visited booking 142
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2564

07 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 0
เชียงราย
ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สรวย
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2565

นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2565 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Image Icon visited booking 0
ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky walk) ภูแอ่น อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ

19 มกราคม 2565

นายไพรัตน์ ทรงเย็น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky walk) ภูแอ่น อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อวางตำแหน่งที่ก่อสร้างจุดตำแหน่งของเสาเข็มเจาะ จำนวน 24 ต้น

Image Icon visited booking 0
งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายปี งวดที่ 1 ถึง 16

08 ธันวาคม 2564

งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายปี งวดที่ 1 ถึง 16

Image Icon visited booking 0
การประชุมคกก.ที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขต จ.ลำพูน ครั้งที่ 3/2563

17 กันยายน 2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Image Icon visited booking 42
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 23
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 376
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 67
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
21

ม.ค.

21

ม.ค.

21

ม.ค.

21

ม.ค.

21

ม.ค.

21

ม.ค.

21

ม.ค.

20

ม.ค.

20

ม.ค.

14

ม.ค.

12

ม.ค.

12

ม.ค.

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of วีดิทัศน์ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ปี 2563
วีดิทัศน์ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ปี 2563
playing icon of โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
playing icon of โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
playing icon of โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
playing icon of โครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง
โครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่.

line chatbot