คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
I
nformation, news, press releases
Department of Public Works and Town & Country Planning ready to provide information useful for you
Image Icon visited booking 15
The Director-General of Public Works visited the area a...

25 February 2023

The Director-General of Public Works visited the area and ordered stricter measures to encourage contractors to speed up work. Project to solve flood problems in Kalasin To be completed quickly due to the contractor’s delay in work. Make the villagers suffer

Image Icon visited booking 36
Determination of rules and procedures for acquiring com...

16 July 2021

Determination of rules and procedures for acquiring committees who are representatives of the Council, representatives of associations, representatives of institutions or other persons related to town planning. in the Town Planning Board, B.E.

Image Icon visited booking 15
Auditor’s Report and Financial Report...

16 July 2021

Auditor’s Report and Financial Report

Image Icon visited booking 278
cancel!!!! Use a copy of your ID card and house registr...

16 July 2021

cancel!!!! Use a copy of your ID card and house registration when contacting the government.

We do good by heart

for community and society Development of water resources and the landscape

Image Hero
12

Jul

12

Jul

12

Jul

12

Jul

12

Jul

12

Jul

12

Jul

12

Jul

11

Jul

11

Jul

10

Jul

05

Jul

Watch video

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเมินความพึงพอใจ