Job and career

Jobs List RSS

User filter - 3422 COM_JOBS_REMOVE_FILTER

Title / Category / User Ending in ID Desc
 
Category ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5fd87b175b0df
Category ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5fc5b009c9017
Category ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5f9fb10074349
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   Show description
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมืองให้การศึกษาอบรมให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Expired ID: 5f76d6b2ce920
Category ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5e549f06d53b0
Category ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5e4227b54d9f6
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
Expired ID: 5e2a490160065
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
Expired ID: 5e144c464d4e5