กระทรวงเทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • สายด่วน 1212 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • เว็บไซต์  http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=2050 

สำนักงานเทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ