แบบสอบถามรับฟังคิดเห็น

งานสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ : งานสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงประกาศ : 10 มิ.ย. 2556
สำนัก/กอง : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

ยกเลิก
คำถามนี้จำเป็นต้องตอบ

โปรดรอ..

ปี,เดือน,สัปดาห์,วัน,ชั่วโมง,นาที,วินาที
ปี,เดือน,สัปดาห์,วัน,ชั่วโมง,นาที,วินาที
ไม่ดี, ปานกลาง, ดี, ดีมาก, เยี่ยมมาก
โปรดเลือกคำตอบ {0} ขั้นต่ำ.
โปรดเลือกคำตอบ {0} สูงสุด.