ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบถ่วนไตรมาส

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม