ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สนับสนุนการทำแนวคันกั้นน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านแพน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี

      กระทรวงมหาดไทยขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ มิให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

กระทรวงการคลังขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก ๘ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฏหมายกำหนด ...รายละเอียดเพิ่มเติม

540905

        กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคารโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสวยงามและเป้นระเบียบเรียบร้อยของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอเปลี่ยนการแต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย จากวันพุธของทุกสัปดาห์ เป็น วันอังคารของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

        กรมโยธาธิการและผังเมือง มีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ โดยจะติดต่อร่วมสมทบได้ที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๑๓-๖

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศ

logoking1

       เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ทั้งนี้ ให้ประดับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำหรับธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นผืนผ้าสีเหลืองนวลซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ

shirt-thai

        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๒๐๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ได้แจ้งมติคุณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการแต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยและการแต่งกายด้วยเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาดำเนินการ นั้น

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศ