ข่าวประชาสัมพันธ์

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

         กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในวันและเวลา ดังกล่าว

ตามเอกสารแนบดังนี้

   

   ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่  31 กรกฎาคม  2556 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ตามเอกสารแนบดังนี้

   

       ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดบรรยายธรรม ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักธรรมในการทำงาน โดยพระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง กรงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย 56 ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ และหลังจากนั้นขอเชิญเข้าร่วมพิธี เจริญนวัคคหายุสมธัมม์ นำธรรมาปฏิบัติ ฝึกหัดสมาธิ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพ ฯ เวลา 15.00-17.00

IDcard

             กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แจ้งให้หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดตลอดจนประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลขอผู้ถือบัตรหรือขอคัดสำเนาบัตร เพื่อประกอบพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้า ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเพียงด้านเดียว เนื่องจากด้านหลังบัตรเป็นข้อมูลกำกับบัตรเพื่อควบคุมการจ่ายบัตร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขอยกเลิกการประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 66 รายการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้หากสำนักงานฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

   

     ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๕๖ ให้รณรงค์การแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัตธรรมสีขาว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสืบทอดประเพณีวิสาขบูชา  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจัดมวลชนแต่งกายชุดสีขาว เข้าร่วมขบวนอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ (ครบ ๑๕๐ ปี ) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้ากรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖) รายละเอียดเพิ่มเติม