ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

คลิก...เพื่อดาวน์โหลดวิดีทัศน์

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อผู้ดูแลระบบจะได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป

แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

แบบสอบถามสำหรับบุคลากรภายใน