ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ... ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตว่า ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่...เพื่อแสดงความคิดเห็น           คลิกที่นี่...เพื่อดูสรุปผลการแสดงความคิดเห็น

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการโครงการ "การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง" จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ได้ที่ลิ้งค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUZsbEBqcO3ofayTS4uZ2xQ28PTpMngtWwdaffCgf_UuYwmg/viewform