กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในสาขาต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน จำนวนทั้งสิ้น 237 รายแล้ว ปรากฏว่า บริษัท/ห้าง ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวนทั้งสิ้น 212 ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศ