“ข้อเรียกร้องให้แก้ไขผังเมือง” กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงทั้ง ๔ ประเด็น

ตามที่ช่อง NEWS1 ได้นำเสนอข่าว “ข้อเรียกร้องให้แก้ไขผังเมือง” กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงทั้ง ๔ ประเด็น ดังนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกทีนี่