หนังสือกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

1511159075

ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
รหัสหนังสือ : 9786162696381
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
จำนวนหน้า : 496 , ขนาด : 18.5X26
รูปแบบ : ปกอ่อน , น้ำหนัก : 950 กรัม
พิมพ์ : 1: พฤศจิกายน 2560


บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
บทที่ 3 สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
บทที่ 4 การดำเนินตามพระราชบัญญัติต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง