ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ด้วยจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม