การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่