ประกาศจังหวัดชุมพร

 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

 รายละเอียดเพิ่มเติม