การเผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของกรมฯ

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

โครงการ : งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม