การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง

ด้วยเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบถ่วนไตรมาส

รายละเอียดเพิ่มเติม