ยกเลิก!!!! ใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ