ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมโยธาธิการและผังเมือง (ศตส.ยผ.) ได้จัดทำโครงการโยธาธิการและผังเมืองร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม