พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. มีภารกิจในการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไป

 

คลิก >>แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564