Image Preview Image Preview
กรมโยธาธิการและผังเมือง แจง กรณี “การก่อสร้างถนนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ถูกปล่อยปละละเลย
            กรมโยธาธิการและผังเมือง แจง กรณี “การก่อสร้างถนนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ถูกปล่อยปละละเลย สร้างมานานหลายปียังไม่เสร็จ ล่าช้าเกินกว่ากำหนด สิ้นสุดสัญญาแล้วเป็นปี ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยว เนื่องจากไม่ชินเส้นทาง” นั้น
            นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างที่ล่าช้านี้ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 2 ซึ่งระหว่างก่อสร้างมีบ้านจำนวน 5 หลัง รุกล้ำแนวก่อสร้างทางเท้า จึงหยุดงานในช่วงนี้ไว้ก่อน ปัจจุบันสามารถหาข้อยุติได้จำนวน 3 หลัง อยู่ระหว่างเจรจาหาข้อยุติ จำนวน 2 หลัง ประกอบกับ ได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไป ซึ่งต่อมาได้รับการผ่อนผันให้ระยะเวลาก่อสร้าง โดยการคิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผลให้สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มกราคม 2568
            ทั้งนี้ ขณะนี้ กรมฯ ได้มีมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 75% แต่ในส่วนที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นงานวางท่อ บ่อพัก และก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้าส่วนที่เหลือ (พื้นที่ 625 ตารางเมตร) ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับพื้นที่ไปแล้ว 20% และจะเข้าดำเนินการเพื่อเตรียมเทคอนกรีตในวันจันทร์ที่ 23 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยงานทั้งโครงการมีกำหนดการจะแล้วเสร็จในเดือน กันยายน 2566 เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไป
แท็ก