Image Preview
กรมโยธาฯ แจง ประเด็น "วุ่นอีก !! ชาวอำเภอบ้านแพงลุกฮือโวย กรมโยธาฯ นั่งเทียนออกผังเมืองลิดรอนสิทธิ์" ยันทุกอย่างจะต้องดำเนินการภายใต้ความต้องการของพี่น้องประชาชน
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงกรณี "วุ่นอีก !! ชาว อำเภอบ้านแพงลุกฮือโวย กรมโยธาฯ นั่งเทียนออกผังเมืองลิดรอนสิทธิ์ " ประชาชนในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นคัดค้าน และขอให้ยกเลิกการจัดทำผังเมือง เนื่องจากเห็นว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนา จำกัดสิทธิ์ และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เชื่อมั่นว่าไม่มีการลงพื้นที่สำรวจ ฯลฯ นั้น   นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงว่า การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปรึกษาหารือ รับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพง จากนั้นจะนำไปปิดประกาศ 15 วัน และจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อไป   ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพง มีประชาชนเข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน โดยผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ชี้แจงถึงความสำคัญของการจัดทำผังเมือง ซึ่งการวางและจัดทำผังได้มีการสำรวจจัดเก็บข้อมูลทุกด้านตามหลักวิชาการผังเมือง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้น เป็นขั้นตอนที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในแต่ละตำบล เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชน รับฟังปัญหาความต้องการ เพื่อนำข้อคิดเห็นของประชาชนไปวิเคราะห์และดำเนินการจัดทำผังร่างต่อไป ขอยืนยันว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการเพื่อให้ได้ร่างผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
ฝัง
คัดลอก