Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview
อธิบดีโยธาฯ ลงพื้นที่สั่งเข้มเพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้างเร่งทำงาน โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกาฬสินธุ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเหตุจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ทำชาวบ้านเดือดร้อน
            นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสั่งการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้งให้เพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นรายสัปดาห์ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมงาน นอกจากนี้ ยังได้สั่งกำชับให้เพิ่มคนงาน นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เร่งทำงานในส่วนที่ค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรในชีวิตประจำวัน และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน พร้อมคาดโทษ หากยังดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย จะขึ้นบัญชีห้ามเข้ายื่นประมูลงาน จนถึงขั้นการบอกเลิกสัญญาและแจ้งรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการต่อไป ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายในขณะนี้ ได้สั่งการเร่งด่วนให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้รับจ้าง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยเร็วที่สุดต่อไป
           สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ระบบระบายน้ำท่อกลม ขนาด 1.20 เมตร ความยาว 4,563 เมตร ระบบระบายน้ำท่อกลม ขนาด 1.50 เมตร ความยาว 1,825 เมตร ระบบระบายน้ำท่อเหลี่ยมขนาด 1.50×1.50 เมตร ความยาว 2,270 เมตร และอาคารชลศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2.66 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วยลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และเกิดการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง
ฝัง
คัดลอก