คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 160
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดี นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์

8 ตุลาคม 2564

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดี นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างและสนับสนุนคันป้องกันน้ำท่วมชนิดพับเก็บได้ พร้อมมั่นใจในประสิทธิภาพสามารถรับมือน้ำท่วมได้ นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในลักษณะเดียวกันนี้ที่วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร หลังจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอเสนา ตรวจระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนา-สามกอ พร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้แก่เทศบาลเมืองเสนา เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากชุมชนเมืองเสนาให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำด้วย

Image Icon booikng icon link 120
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเม

5 ตุลาคม 2564

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะผู้บริหาร และข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 19 ปี (3 ตุลาคม 2564) โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิทั้งกรมฯ พระราม 9 และพระรามที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประกอบพิธีสงฆ์ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้ ได้เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลผ่านระบบออนไลน์

Image Icon booikng icon link 92
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (1 ตุลาคม 2564 ) เวลา 07.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการกรมฯ วางพวงมาลาถวายร

4 ตุลาคม 2564

วันนี้ (1 ตุลาคม 2564 ) เวลา 07.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการกรมฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 75
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมกรรม

1 ตุลาคม 2564

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ส่วนกลาง) เพื่อสรุปผลงานของสมาคมฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสมาคม โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียนอายุราชการ ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้ง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยคนต่อไป ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 22
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้

1 ตุลาคม 2564

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยร่วมร้องเพลงชาติ และเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา พร้อมทั้งประดับธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ ถนนพระราม 9

Image Icon booikng icon link 19
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (23 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้แทนผู้เกษียณอายุรา

1 ตุลาคม 2564

วันนี้ (23 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมคุณงามความดีของผู้เกษียณ ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังสติปัญญา ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน เพื่อองค์กร และประเทศชาติ จนครบวาระการทำงาน โดยในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ จำนวน 75 คน เช่น นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดี นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายชัยยา เจิมจุติธรรม วิศวกรใหญ่ นายสถิตย์ อินทามระ ผู้ตรวจราชการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(COVID 19) กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น “งดจัดงานเกษียณอายุราชการ” เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีเพียงการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference System) ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 41501 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าประชุมร่วมกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน

23 กันยายน 2564

วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าประชุมร่วมกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อตรวจสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเพชรบุรี ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลตำบลบ้านลาด เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลบ้านแหลม และองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนบ้านลาด ระยะที่ 1 และอยู่ในแผนงาน 2 โครงการ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบุรี และพื้นที่ชุมชนบ้านลาด ระยะที่ 2 หลังจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่องจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรม regent ชะอำ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และนายเสกสม ชูรังสฤษฎิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรม นายปราโมทย์ พรหมทอง นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ร่วมคณะประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับ

Image Icon booikng icon link 22
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา และความต

23 กันยายน 2564

วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปรายละเอียดของโครงการฯ นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าว มีรูปแบบเป็นเขื่อนเรียงหินในกล่องแมทเทรส (Mattress) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ความยาว 250 เมตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564 จากจังหวัดเชียงใหม่ และงบประมาณปี 2564-2565 ความยาว 500 เมตร ได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และยังช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำขานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

Image Icon booikng icon link 19
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถา

21 กันยายน 2564

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างสถานีบริการฯ ในรูปแบบชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งแรก รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการแวะพักสำหรับผู้เดินทาง โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) นางสาว พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Image Icon booikng icon link 24
Image Icon photo tag count 2
วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เสนาธ

21 กันยายน 2564

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เสนาธิการทหาร” รุ่นที่ 62 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบซูม (zoom) สำหรับหลักสูตรดังกล่าวมีข้าราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน ได้แก่ นายปราโมทย์ พรหมทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ณ ห้องวอร์รูม (War room) ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon booikng icon link 22
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 14.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะทำงานลงพื้นที่มอบนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน แล

14 กันยายน 2564

วันนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 14.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะทำงานลงพื้นที่มอบนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 บริเวณหนองกุดตากล้า บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้มีมาตรฐาน สามารถผลิตน้ำประปาของชุมชนเซกาและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายอำเภอเซกา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

Image Icon booikng icon link 19
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (9 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามความพร้อม

14 กันยายน 2564

วันนี้ (9 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ซึ่งนายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานและบรรยายสรุปโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2564-2566 จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ลำห้วยหมากแข้งสามารถรองรับการระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

line chatbot