คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 4
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 14.05 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เพื่อน

17 มกราคม 2565

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 14.05 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ถึงวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ นักวิชาการ ผู้ประกอบการชายหาดชะอำ และประชาชนในพื้นที่ร่วมสนทนาในรายการ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 23
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.51 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางเปรมจิตร สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

17 มกราคม 2565

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.51 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางเปรมจิตร สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรม ร่วมพิธีบวงสรวงในการบูรณปฎิสังขรณ์พระพุทธรูป โบราณสถาน และภูมิทัศน์วัดเชิงเลน โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกร

17 มกราคม 2565

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องวอร์รูม ทางเชื่อม ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยท่านรองอธิบดีได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สำหรับการประชุมดังกล่าวได้ถ่ายทอดมาจากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศโท โชคดี สมจิตต์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม

Image Icon booikng icon link 65
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีรับบัตรอวยพรปี

13 มกราคม 2565

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีรับบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมอบหมายผู้แทนพระองค์เชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 มอบให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon booikng icon link 32
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธ

13 มกราคม 2565

วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรมฯ นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย โดยท่านอธิบดีได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การพัฒนาตัวเองให้พร้อมในการเป็นตัวแทนของกรมฯ ให้มีภูมิความรู้ สามารถนำเสนองานในทุกภารกิจของกรมฯ ได้เป็นอย่างดี ความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน และความสำคัญของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือแม้กระทั่งลูกจ้าง ล้วนแต่มีความสำคัญกับกรมฯ ทั้งสิ้น ในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ปฎิบัติงานด้วยความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเต็มศักยภาพ และที่สำคัญการบริหารงบประมาณต่าง ๆ ต้องถูกต้อง รัดกุม ใช้ให้ถูกประเภท โดยมี นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. ท่านอธิบดีและคณะร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

Image Icon booikng icon link 17
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 08.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธ

13 มกราคม 2565

วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 08.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน โดยเป็นโครงการที่เพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเดิม ส่งเสริมเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่สอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยว Romatic road หลังจากนั้นเวลา 10.15 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเมืองพื้นที่ชุมชนวัดท่าแขก – แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน โดยเป็นโครงการที่เพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวทางจักรยานริมแม่น้ำโขงจากชุมชนบ้านไม้เก่าถึงแก่งคุดคู้ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวแก่งคุดคู้แห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำโขง โดยมี นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ และนายสุวิทย์ เขียนจูม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองควบคุมการก่อสร้าง นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ และนางสาวปวีณา แก้วผาบ พนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย บรรยายสรุปโครงการ

Image Icon booikng icon link 28
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานร่วมกัน

13 มกราคม 2565

วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานร่วมกันทำพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย และนายวรพจน์ โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้กับเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ โครงการดังกล่าวฯ ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการพัฒนา มีความน่าอยู่ สะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชน โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเลยอย่างเป็นทางการอีกด้วย ณ เวทีชั่วคราวบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Image Icon booikng icon link 12
Image Icon photo tag count 4
วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามและขับเค

13 มกราคม 2565

วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 9
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (10 มกราคม 2565) เวลา 11.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวThaiPBS ประเด็น

13 มกราคม 2565

วันนี้ (10 มกราคม 2565) เวลา 11.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวThaiPBS ประเด็น : โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยจะออกอากาศในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 12.00 น . ในช่วง “จับตารอบทิศ” ทางสถานีโทรทัศน์ThaiPBS

Image Icon booikng icon link 9
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (9 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะพะงัน อำเภอ

13 มกราคม 2565

วันนี้ (9 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีได้เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างร่วมติดตาม และให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ

Image Icon booikng icon link 8
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (8 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื

13 มกราคม 2565

วันนี้ (8 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นเข้าตรวจพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยและเสาส่ง กฟภ. ซึ่งมีการขอแก้ไขเทศบัญญัติขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ประเด็นความสูงของอาคาร โดยมีนายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรม นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปราโมทย์ พรมทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ร่วมติดตาม พร้อมด้วยนายพนม วิไลรัตน์ ปลัดเทศบาลนครเกาะสมุย และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

Image Icon booikng icon link 10
Image Icon photo tag count 5
วันนี้ (8 มกราคม 2565) เวลา 06.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ กรรมการชมรมแม่บ้านก

13 มกราคม 2565

วันนี้ (8 มกราคม 2565) เวลา 06.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ กรรมการชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565 นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครกรุงเทพมหานครฯ

line chatbot