คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 10
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ”ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง”

6 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ตันวานิช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ”ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง” ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน ด้านการวางและจัดทำผังเมือง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง การจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุม 208 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Image Icon booikng icon link 19
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาฯ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

6 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา สถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอุรินธ์ หุตะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะทำงานจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon booikng icon link 16
Image Icon photo tag count 8
ชมรมแม่บ้าน ยผ. ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อของกระทรวงมหาดไทย

5 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

Image Icon booikng icon link 21
Image Icon photo tag count 5
อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

4 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) เวลา 07.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 18
Image Icon photo tag count 5
รองอธิบดีร่วมพิธีบวงสรวงในการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารพระศาสดา และพระวิหารเก๋ง

4 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดาบูชาฤกษ์ ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารพระศาสดา และพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการที่ปรึกษาโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ ลานหน้าพระเจดีย์ พระวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาฯ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 15.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมโยธาธิการและผังเมือง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 14
Image Icon photo tag count 4
กระทรวงมหาดไทย พร้อมหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 15.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นำโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 17
Image Icon photo tag count 7
ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสากรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผ้าจีวร

1 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางบงกช สุวรรณเดช รองประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านฯ ร่วมกับศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสากรมโยธาธิการและผังเมือง (ศข.จอส.ยผ.) ได้รวบรวมการบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส ภายใต้การดำเนินการโครงการ ปัน - ปลูก - เปลี่ยน โดยจัดกิจกรรมการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกใสที่ใช้แล้ว จากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งพระรามที่ 6 และพระราม 9 จำนวน 150 ถุงเพื่อนำถวายมอบให้แก่ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทางวัดจากแดง ได้นำไป เปลี่ยน แปรรูป (รีไซเคิล) เป็นเส้นด้ายแล้วนำไปดำเนินการ ตามกรรมวิธี จากนั้นนำไปตัดเย็บเป็น ผ้าสบง - จีวร ในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยมีข้าราชการกำลังพลจิตอาสา 904 และบุคลากรของ (ศข.จอส.ยผ.) ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

Image Icon booikng icon link 31
Image Icon photo tag count 6
พิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล

1 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 15
Image Icon photo tag count 7
งานแถลงข่าวโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

30 มิถุนายน 2565

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 9.45 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางภัททิรา สุริวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าวโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมรับฟังการเสวนา ภายใต้แนวคิด “พิชิตตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โอกาสสู่การเติบโตของ MSME ไทย” ณ The Crystal Box ชั้น 19 Gaysorn Urban Resort ถนนราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Image Icon booikng icon link 24
Image Icon photo tag count 6
พิธีเปิดงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

30 มิถุนายน 2565

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)” จัดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถา “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” ซึ่งในงานได้มีการมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2022 รางวัลผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ และรางวัลโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ ให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Image Icon booikng icon link 29
Image Icon photo tag count 7
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

29 มิถุนายน 2565

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวอัญชลี ตันวานิช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง และผู้บริหารจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ... (ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

line chatbot