วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง
การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย
รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

 

ค่านิยม

 • มีจิตสาธารณะ

 • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 • ไม่เลือกปฏิบัติ

 • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 • โปร่งใส ตรวจสอบได้

 • มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน

พันธกิจ

 • สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งาน
  ผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถ
  สนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
  สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน

 • พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

เป้าประสงค์

 • เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

 • ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร

 • ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินการที่คาดหวัง

 • มีการพัฒนาเมืองที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง

 • ประชาชนได้รับบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐาน