คำแนะนำค้นหา

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

โทรศัพท์:0 2299 4999

นายอนวัช สุวรรณเดช

รองอธิบดี

โทรศัพท์:0 2201 8014

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง

รองอธิบดี

โทรศัพท์:0 2299 4399

ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์

รองอธิบดี

โทรศัพท์:0 2245 9975

นายสุเมธ มีนาภา

รองอธิบดี

โทรศัพท์:0 2299 4199

นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา

สถาปนิกใหญ่

(สถาปนิกทรงคุณวุฒิ)

โทรศัพท์:0 2299 4899

นายพิศุทธิ์ สุขุม

วิศวกรใหญ่

(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)

โทรศัพท์:0 2299 4949

นางสาวอัญชลี ตันวานิช

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง

(นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ)

โทรศัพท์:0 2201 8089

line chatbot