คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผลและพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุม
  การก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้าง
  ของหน่วยงานของรัฐ

 • ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา

 • ดำเนินการประสาน กำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนา
  การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 • ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ

 • ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นดังนี้

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

 • สำนักงานเลขานุการกรม

 • กองการเจ้าหน้าที่

 • กองคลัง

 • กองควบคุมการก่อสร้าง

 • กองนิติการ

 • กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 • กองแผนงาน

 • กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

 • กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

 • สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

 • สำนักผังประเทศและผังภาค

 • สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

 • สำนักพัฒนามาตรฐาน

 • สำนักวิศวกรรมการผังเมือง

 • สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

 • สำนักสถาปัตยกรรม

 • สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการ บัญชีของกรม

 • (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • (๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

 • (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

 • (๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆและหน่วยงานภายในกรม

 • (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

 • (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

 • (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม

 • (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

 • (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ งานวางทรัพย์ และงานสอบสวนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

 • (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

 • (๕) กำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) วิเคราะห์และจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายแผนแม่บทของกระทรวง

 • (๒) ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรม

 • (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม

 • (๔) เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของกรม แสวงหาทรัพยากรและวิชาการจากต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย

 • (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ออกแบบ ก่อสร้าง และตบแต่งพลับพลาพิธีที่ประทับและสถานที่ในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

 • (๒) กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับงานพลับพลาพิธี

 • (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและให้คำปรึกษาการออกแบบ ก่อสร้าง และตบแต่งพลับพลาพิธี และการจัดสถานที่ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานพลับพลาพิธี

 • (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่และจัดสถานที่ในงานพิธี เพื่อการต้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศและของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

 • (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) พัฒนาความรู้และความสามารถด้านการผังเมืองและโยธาธิการ ให้แก่บุคลากรของกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักผังประเทศและผังภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) กำหนดนโยบายและผังกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐ และถ่ายทอดกรอบนโยบายสู่ผังระดับเมืองและระดับพื้นที่

 • (๒) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับและกำกับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายด้านการผังเมือง

 • (๓) ให้คำปรึกษาด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 • (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมทั้งผังประเภทอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ

 • (๒) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และตรวจสอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • (๓) ให้คำปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 • (๔) วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องและเสนอความคิดเห็นในเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและงานประชุมของคณะกรรมการผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการอุทธรณ์

 • (๕) ดำเนินการด้านพิจารณาคำร้องและอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมทั้งแจ้งมติคณะกรรมการผังเมือง และติดตามผลการปฏิบัติตามมติ

 • (๖) วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องและเสนอความคิดเห็นในเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและงานประชุมของคณะกรรมการผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการอุทธรณ์

สำนักวิศวกรรมการผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ดำเนินการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ

 • (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

 • (๓) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับด้านการออกแบบ การวางแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • (๔) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนวิชาการผังเมืองด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ การวางแผนวิศวกรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสถาปัตยกรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ให้บริการและคำปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการเพื่อวางผังแม่บท

 • (๒) จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณ

 • (๓) ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง การบูรณะ ซ่อมแซมและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์

 • (๔) กำหนดและจัดทำแบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคา และมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์

 • (๕) วิจัย พัฒนา และเผยแพร่งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์

 • (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์

 • (๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบและราคางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรมและงานมัณฑนศิลป์

 • (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม

 • (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองควบคุมการก่อสร้าง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) กำหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

 • (๒) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง

 • (๓) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

 • (๔) ดำเนินการและให้บริการในงานควบคุมการก่อสร้าง การบูรณะ และการบำรุงรักษาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

 • (๕) ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยของอาคารของหน่วยงานของรัฐ

 • (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ

 • (๒) โฆษณา ปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการจัดทำผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

 • (๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานของกรม

 • (๔) ควบคุม ดูแล และให้บริการเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อความร่วมมือในงานด้านผังเมือง

 • (๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด

 • (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจัยคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างวัสดุโครงสร้าง หรือส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง ตลอดจนการให้บริการและให้คำปรึกษา

 • (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการเจาะสำรวจชั้นดิน เพื่อการออกแบบ การก่อสร้างสำหรับงานอาคารและโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานทางวิชาการวิศวกรรม

 • (๓) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวัสดุวิศวกรรม และปฐพีวิศวกรรมตามภารกิจของกรม

 • (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม

 • (๒) จัดระบบการสำรวจ การเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการผังเมืองและโยธาธิการของหน่วยงานภายในกรม

 • (๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองและโยธาธิการให้บริการข้อมูล และจัดวางระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ

 • (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร

 • (๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • (๓) กำหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร

 • (๔) กำกับการตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

 • (๕) กำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 • (๖) กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการขุดดินและถมดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 • (๗) ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 • (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนามาตรฐาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานและวิชาการ รวมทั้งกระบวนการด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

 • (๒) จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

 • (๓) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการผังเมือง ติดตามและประเมินผลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

 • (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านมาตรฐาน วิชาการ และการประเมินผลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) กำหนดมาตรฐานและข้อกำ หนดในการออกแบบ ก่อสร้าง และบูรณะอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล

 • (๒) ดำเนินการออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมสุขาภิบาล

 • (๓) ให้คำปรึกษาในงานออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมสุขาภิบาล

 • (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) จัดทำแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการพัฒนาตามผังเมือง

 • (๒) ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

 • (๓) ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูเมืองและเมืองใหม่

 • (๔) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบก่อสร้างเพื่อการโยธาธิการและผังเมือง

 • (๕) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กำกับ และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนด

 • (๖) ให้คำปรึกษา สนับสนุน และบริการในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล

 • (๗) ให้คำปรึกษา สนับสนุน และสำรวจออกแบบเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ บูรณะและป้องกันพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง และระบบการป้องกันน้ำท่วม

 • (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ราชการบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (๑) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเมินความพึงพอใจ