สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ( ขายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน )
จำนวน   21   รายการ ตามโครงการปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   (บัญชีรายละเอียดแนบท้าย)
แท็ก
ฝัง
คัดลอก