แบบสอบถามเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม   เพื่อจะนำผลของการตอบแบบสอบถามมาดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ไปยังแบบสอบถาม     คลิกที่นี้
แท็ก
ฝัง
คัดลอก