ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ฝัง
คัดลอก