ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เนื้อที่สองแปลงรวมประมาณ ๑,๐๘๑ ไร่ ๐ งาน ๒๓.๑๐ วา โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา ๕๐ ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นต้นไป ด้้วยวิธีเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าและข้อเสนอด้านการลงทุนพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศตามเงื่อนไข รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ฝัง
คัดลอก