ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดพิจิตร ไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้(แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๐) ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดพิจิตร
แท็ก
ฝัง
คัดลอก