พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตสุขาภิบาลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๓
 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตสุขาภิบาลชุมแพ อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๓
 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๓
 พระราชบัญญัติ การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๔)
 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓)
 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒)
 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th